Jdi na obsah Jdi na menu
 


Idea sportovního klubu

Zdraví a pohyb, aktivní životní styl a kvalita života.
 
Potřeby pacienta nepochybně sahají za  poměrně úzkou oblast ovlivnitelnou pouze zdravotní péčí. Je stále více zřejmé, že kvalita života nemocných nezávisí pouze na míře fyzického zdraví. Vedle fyzického zdraví jsou i další složky zdraví. Je to zejména zdraví psychické, tedy optimální duševní výkonnost a odolnost a zdraví sociální odrážející uplatnění člověka v rodině a společnosti.

Tyto složky tvoří pyramidu, základem je zdraví fyzické, které je předpokladem, léčebná péče dialyzovaných a transplantovaných pacientů je tradičně zaměřena a hodnotí převážně tento parametr. Se zdravím souvisí a na zdraví závisí kvalita života. Ta se stále více stává souhrnným kriteriem úspěchu všech opatření ( medicínských i nemedicínských ), kterými se snaží společnost život dlouhodobě nemocných pacientů vylepšit.

 
Pozornost rehabilitaci vnitřně postiženým je společensky považována spíše za málo významnou, protože potřebnost nějaké formy pomoci není pro laiky na první pohled tak evidentní jako u klasických dobře viditelných a rozpoznatelných hendikepů ( mentálně postižení, postižení s vadami pohybového aparátu a postižení s vadami smyslů ). Počet vnitřně postižených však významně převažuje počet hendikepovaných s těmito klasickými formami postižení a je zřejmý trend prokazující stálý nárůst počtu vnitřně postižených. Skupina dialyzovaných a transplantovaných pacientů je dobře definovanou skupinou vnitřně postižených a jejich léčba je vysoce náročná a drahá. Léčba samotná sice umožní pacientům přežít, ale málokdy jim dává bez další pomoci šanci život skutečně prožít, kvalita života je v řadě parametrů velmi významně snížena, často významněji než u klasických hendikepů.


Je prokázáno, že aktivní životní styl zahrnující pravidelné a vhodně volené pohybové aktivity zlepšuje všechny parametry zdraví. Aktivní životní styl dává životu smysl, aktivní životní styl zlepšuje kvalitu života a navíc snižuje i náklady na léčbu komplikací a nutnou sociální výpomoc. Vytvoření integrovaného rehabilitačního programu s cílem propagovat a prakticky korigovat veškeré intervence je tedy vysoce žádoucí z pohledu jednotlivce i společnosti. Jen pro ilustraci je zde uveden seznam 10ti prokázaných důvodů, proč jsou pohybové aktivity pro dialyzované a transplantované pacienty tak důležité a proč by tedy měly být i součástí léčebných plánů :
 
Snížení rizika cévního postižení ( aterosklerozy ), které je u dialyzovaných a transplantovaných pacientů podstatně vyšší než u běžné populace.

Zvýšení kardio- respirační kondice, zlepšení svalové síly, vytrvalosti
Snížení krevního tlaku
Zvýšení počtu červených krvinek, zlepšení anemie
Snížení inzulínové resistence, snížení a vylepšení lipidového spektra
Zlepšení obranyschopnosti proti infekcím
Prevence úbytku svalové hmoty a úbytku kostní hmoty ve vyšším věku
Zlepšení držení těla, udržení „svalového korzetu“ prevence degenerativního postižení vaziva a kloubů
Prevence pádů a významné zlepšení soběstačnosti ve vyšším věku
Zlepšení nálady a sebedůvěry, zlepšení psychické výkonnosti i odolnosti, zlepšené zvládání společenských rolí
 
Na nefrologickém pracovišti Nemocnice Na Homolce jsme se touto problematikou zabývali vlastně od jeho vzniku v roce 1991. Z výše jmenovaných důvodů a na základě zkušeností s pořádáním letních a zimních her pro české dialyzované a transplantované pacienty byl v r. 1995 při nemocnici Na Homolce v Praze 5 založen Sportovní klub dialyzovaných a transplantovaných sportovců, který je členem Svazu vnitřně postižených sportovců ČSTV.
 
Hlavní úkoly klubu jsou stanoveny takto :

Vytváření a propagace integrovaného rehabilitačního programu pro dialyzované a  transplantované pacienty. Inkorporování pohybovách aktivit do léčebných plánů.
Podpora a organizace akcí a činnosti zaměřených na aktivní životní styl a zlepšení kvality života dialyzovaných a transplantovaných. ( Např.: letní a zimní soustředění, podpora lokálních akcí i aktivit každodenních, přednášky, besedy a konzultace, nácviky a tréninky ).
Podpora vzdělávání zdravotnického i nezdravotnického personálu, zejména ve spolupráci s FTVS UK v Praze, vytváření celospolečenského povědomí o problematice.
Konzultační a poradenská činnost pro dialyzované a transplantované pacienty.
Podpora reprezentace dialyzovaných a transplantovaných sportovců zejména na soutěžích WTGF ( World Transplant Games Federation ) a ETDSF ( European Dialysis and Transplant People Sport Federation. Vytváření metodologických podkladů a organizace přípravy závodníků.
Mezinárodní spolupráce a setkávání, umožnění každoročních rekondičních výjezdů dialyzovaných pacientů mimo republiku (k moři a do hor). Vytvoření podmínek pro tyto pobyty zajištěním cenově akceptovatelné dialyzační léčby.
Vědecká spolupráce v národním i mezinárodním měřítku ( místopředseda SK DaT ČSTV , primář MUDr L.Svoboda je tzv. nucleus member ve skupině pro „Renal rehabilitation při EDTA / ERA – www.renalrehab.com )

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář